Jämförelse Finland - Spanien

Finland har enligt grundlagen två officiella nationalspråk, finska och svenska. Detta system skiljer sig från systemet i Spanien, där spanskan är det enda officiella språket i hela landet. Spanien har däremot fyra officiella minoritetsspråk, katalanskan, baskiskan, aranesiskan och galiciskan. Dessa minoritetsspråk är officiella i de regioner där språken dominerar. Finland har också flera olika minoritetsspråk. Till exempel samernas och romernas rättigheter tryggas genom lag, men de har dock inte den status som minoritetsspråk som de spanska minoritesspråken har.


Både för katalaner och finlandssvenskar är den egna språkliga och kulturella identiteten viktig. I Katalonien har detta lett till ökad strävande efter självsständighet, detta visade sig till exempel genom den inofficiella folkomröstningen man höll i Katalonien 2014. Någon motsvarande rörelse finns inte hos finlandssvenskarna i Finland, vilket säkerligen också kan förklaras av praktiska själ. Medan Katalonien är en stark ekonomisk region med ett stort befolkningsunderlag så är inte svenskfinland på samma sätt ett enhetligt område som skulle kunna utgöra en självständig stat. Emellertid visar Ålands special ställning i Finland att frågor om svensk självstyrelse har varit och är aktuella också här.


Däremot finns det stora likheter mellan finlandssvenskarna och katalanerna när det gäller det kulturella planet. Barnen i Katalonien får gå i skola på sitt modersmål; denna rättighet åtnjuter även finlandssvenskarnas barn. I Finland kan det på vissa håll vara populärt bland finskspråkiga familjer att sätta sina barn i svensk skola eller så kallat “språkbad”, detta är ett fenomen som också återfinns i Spanien, där till exempel föräldrar sätter barnen i baskiska skolor. Även tidningar och övrig media hittas på de olika minoritetsspråken i landet. Liksom vi också har egen finlandssvensk media. Finlandsvenskar är också noga med att bevara sina kulturella traditioner, så som lucia och villaavslutning, vilket också katalanerna är noga med, så som deras egna danser.


Eftersom svenska är ett nationalspråk i Finland, vilket tryggas i Finlands grundlag, så är svenskans status officiellt bekräftad av staten. Dock vet alla finlandssvenskar att svenskans status har varit mera i frågasatt de senaste åren. Svenskarnas rättigheter har kritiserats mera de senaste åren och speciellt har den så kallade tvångssvenskan, det vill säga den obligatoriska skolsvenskan i frågasatts. I Spanien har regeringen i Madrid inte gett sitt officiella stöd till Kataloniens ökande självständighetssträvande, däremot har katalanskan kanske ändå en ännu starkare regional förankring i Katalaonien, eftersom det är geografiskt mer koncentrerade.


Flerspråkiga länder så som Finland och Spanien tenderar till att ha en hög andel två- eller flerspråkiga. Här kan vi se ytterligare en likhet mellan länderna, då enligt uppgifter 99% av Spaniens befolkning kan spanska, trots att endast 89% uppger det vara modersmålet. I Finland uppger 5,3% av befolkningen ha svenska som modersmål, men även bland dessa kan vi förvänta oss en stor andel människor som ändå använder finska i sitt dagliga liv.


Text: Linn Björkholm, Felicia Söderback, Sandra Sebbas & Jonathan Finne

Källor: Finlex, Wikipedia-Spaniens språk, Wikipedia-Katalansksa, Wikipedia